תקנון ותנאי שימוש לאתר   Eden Hevroni בכתובת: www.edenhevroni.net

האתר הינו זירה לקניה עיצובים בלעדיים של האמנית עדן חברוני.

עדן חברוני להלן ("מנהלת האתר")
אדם העושה שימוש כלשהו באתר להלן ("מבקרת")

האתר מנוהל ומופעל על ידי עדן חברוני.

 • מבוא
 1. יש לקרוא בקפידה את התקנון ותנאי השימוש באתר במלואן כתנאי מוקדם לכל התקשרות עם האתר. גלישה באתר ו/או רכישה של מוצרים באתר מבטאים את הסכמתך לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון ותנאי השימוש.
 2. מובהר כי התקנון ותנאי השימוש חלים על כל צפייה ו/או שימוש באתר, בכל מכשיר (סלולר / אייפד / מחשב וכ'ו)
 3. התקנון ותנאי השימוש בו מתיחסים לשני המינים, למען הנוחות הם נכתבים בלשון נקבה.
 4. התקנון ותנאי השימוש הם הבסיס לכל התדיינות בעניין השימוש באתר.
 5. כל אדם, לרבות חברה או גוף משפטי המאוגד בישראל, או גוף המאוגד בחו"ל כדין, רשאי לעשות שימוש באתר בכפוף לתנאים המפורטים להלן:
 1.  
  1. המבקרת באתר מצהירה כי היא כשירה לבצע פעולות משפטיות מחייבות;
  2. ככל שתבוצע פעולה באתר על ידי קטינה (מתחת לגיל 18) או מבקרת אחרת שאינה רשאית לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס מטעמה, הרי שהמבקרת נדרשת ליידע את ההורה ו/או האפוטרופוס החוקי בדבר הוראות תנאי השימוש והתקנון ולקבל את אישורם והסכמתם לביצוע כל פעולה באתר. ההורה ו/או האפוטרופוס אחראים ליידע את הקטינה המעוניינת לגלוש באתר על ההוראות הקבועות בתנאי השימוש והתקנון ולפקח על פעילותה. יודגש כי כל פעולה אשר תבוצע באתר על ידי הקטינה מהווה הסכמה של הקטינה ו/או ההורה ו/או האפוטרופוס לתנאי השימוש והתקנון;
  3. המבקרת בעלים של כתובת דואר אלקטרוני (אימייל) תקפה;
  4. המבקרת היא הבעלים של כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף ו/או אמצעי תשלום חוקי אחר.
 1. התקנון ותנאי השימוש ו/או כל מסמך אחר שיבוא במקומם להסדרת תנאי השימוש באתר, עשויים להשתנות מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של מנהלת האתר.
 1. אחריותה של המבקרת להתעדכן בכל שינוי בתקנון, וכל עדכון שלו.
 2. תוקף התקנון חל מרגע פרסומו באתר.
 3. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את פעילות האתר בכל עת וללא הודעה מראש.
 • מהות האתר
 1. האתר הוא אתר תדמיתי של האמנית עדן חברוני, באתר מתנהלת מכירת של עיצובים בצורת זירת מסחר.
 2. העיצוביים של עדן חברוני אינם מקוריים וייחודים רק לה.
 • השימוש באתר
 1. אין לעשות שימוש באתר למטרות בלתי חוקיות.
 2. השימוש באתר הוא לצרכים פרטיים בלבד. אין לעשות שימוש באתר לצרכים מסחריים ו/או צרכים אחרים שלא אושרו מראש ובכתב על ידי הנהלת האתר.
 3. מבקרת האתר אינה רוכשת זכויות כלשהן באתר ו/או בזכויות אחרות הטמונות ו/או קשורות באתר, למעט זכות לשימוש באתר כמפורט בתקנון ובתנאי שימוש אלו.
 4. למען הסר ספק: אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכיו"ב, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מאתר זה ללא אישורה המפורש ובכתב של הנהלת האתר.
 5. בעשותך שימוש באתר ו/או במסגרת ההתקשרות עם "מנהלת האתר" הנך מתחייבת למסור פרטים נכונים, מדויקים, עדכניים ומלאים לגבי זהותך.
 6. ככל שקיים חשש כי אדם או גוף כלשהו משתמש בפרטי המבקרת, על המבקרת להודיע על כך להנהלת האתר באופן מיידי.
 7. הנהלת האתר רשאית למנוע ממבקרת מסוימת לעשות שימוש באתר על-פי שיקול דעתה הבלעדי. כמו כן רשאית הנהלת האתר להפסיק את השימוש של מבקרת באתר.
 8. הנהלת האתר אינה מתחייבת לכך שהשימוש באתר יהיה מאובטח, מדויק, שלם, נטול הפרעות, נטול תקלות או חופשי מווירוסים, תולעים, רכיבים מזיקים או מגבלות אחרות ולא תישא בכל אחריות לנזקים שייגרמו, ככל שייגרמו, למבקרת הנובעים מגורמים אלו מפעילותה באתר.
 9. המבקרת מתחייבת לדווח להנהלת האתר על כל פרסום בעל אופי פוגעני, מטעה או בלתי הולם בהם היא נתקלה במהלך השימוש באתר.
 10. הנהלת האתר תשתדל לגרום לכך שהאתר ושירותיו יהיו זמינים תמיד. עם זאת לא ניתן להתחייב לזמינות רצופה נטולת תקלות. ככל שתהיה תקלה באתר תפעל הנהלת האתר להחזירו לפעילות מהר ככל האפשר וכך גם במקרה של השבתה לצרכי תחזוקה. מובהר כי לא יינתן כל פיצוי כספי או זיכוי בשל הפסקת פעילות האתר, אף אם בשל כך יגרם למבקרת ו/או לצד שלישי כלשהו נזק ישיר או עקיף כלשהו.
 • רכישה והזמנת מוצרים
 1. הצגת המוצרים השונים באתר אינה מהווה "הצעה" ולמען הסר ספק הליך הרכישה על ידי המבקרת לא יהווה "קיבול".
 2. הזמנת המוצרים באתר תעשה על ידי המבקרת באתר. מילוי כל הפרטים, באופן מדויק ומלא, מהווה תנאי מוקדם לביצוע רכישה.
 3. המחירים באתר כוללים מע"מ, אלא אם צוין אחרת.
 4. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לסרב לקבל הזמנות ממבקרת על פי שיקול דעתה הבלעדי ולא תהיה כל טענה למבקרת אשר רכישתה המבוקשת לא התאפשרה או בוטלה.
 5. הרכישה תתבצע על ידי בחירה של מוצר ממגוון המוצרים באתר, תהליך הרכישה יהיה נוח: הוסף לסל, כניסה לסל, ביצוע תשלום.
 6. המבקרת תידרש לבחור את אופן המשלוח או איסוף עצמי.
 7. משלוח בדואר רשום או באמצעות שליח כרוך בתשלום נוסף ( אלא אם כן הובהר אחרת)
 8. על מנת להימנע מתקלות יש להקפיד על מסירת פרטים נכונים ומלאים במסגרת תהליך הרכישה. בין היתר, יש לציין את הפרטים הבאים: שם פרטי ושם משפחה, טלפון, דואר אלקטרוני (אימייל), כתובת מלאה למשלוח. מסירת פרטים שגוים ביודעין מהווה הפרה של תנאי השימוש והתקנון ובנסיבות מסוימות יכול כי יינקטו הליכים משפטיים נגד המבקרת.
 9. התשלום באתר מתבצע באמצעות סליקה של כרטיס אשראי ו/או באמצעות  PayPal  ו/או באמצעות ביצוע תשלום בטלפון על ידי נציגה מטעם מנהלת האתר אשר יוצרת קשר עם המבקרת להשלמת תהליך הרכישה.
 10. לאחר השלמת תהליך הרכישה וקבלת אישור אמצעי התשלום, תימסר למבקרת הודעה על אישור הרכישה. יובהר כי הנהלת האתר תחייב את אמצעי התשלום של המבקרת בגין רכישת המוצר/ים מיד עם השלמת תהליך הרכישה באתר.
 11. ככל שלא יתקבל אישור אמצעי התשלום לרכישה, תימסר על כך הודעה למבקרת והיא תידרש למסור אמצעי תשלום חלופי. בנסיבות אלו הנהלת האתר אינה מתחייבת לשמור את ההזמנה של המוצר עבור המבקרת. יובהר כי הזמנה לא תטופל בטרם אישור אמצעי התשלום.
 12. הזמנת המוצרים כפופה לזמינותם במלאי ומותנית כאמור באישור התשלום ובאישור סופי של הנהלת האתר. ככל שהמוצר אינו זמין במלאי לא תהא הנהלת האתר מחויבת באספקתו. למבקרת לא תהייה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, ישיר או עקיף אשר ייגרם למבקרת ו/או לצד שלישי. בנסיבות אלו, תשיב הנהלת האתר כל סכום ששילמה המבקרת, ככל ששילמה, ו/או תבטל את החיוב של אמצעי התשלום ככל שבוצע.
 13. המבקרת מצהירה כי היא מודעת לחוקים ולתקנות המסדירות את השימוש בכרטיסי אשראי בכל הנושאים הנוגעים ל-"רכישה מרחוק" ו/או "עסקת אינטרנט".
 14. מובהר כי התמונות באתר הן לצרכי המחשה בלבד. ככל שתחול טעות בתיאור המוצר ו/או בתמונת המוצר רשאית הנהלת האתר, אך לא חייבת, לבטל את הרכישה הספציפית.
 • אספקת מוצרים
 1. יש לוודא שהמוצר שנבחר, הכתובת למשלוח ופרטים דרושים אחרים נכונים ומדויקים. הנהלת האתר לא תישא באחריות למקרים בהם ההזמנה בוצעה ברשלנות החובה למלא פרטים נכונים מוטלת על המבקרת ובמידה והוזנו ו/או נמסרו פרטים שגויים, הנהלת האתר לא תישא בכל אחריות בשל כך.
 2. לאחר השלמת הרכישה באתר ואישור אמצעי התשלום כאמור לעיל, יישלח המוצר למבקרת באמצעות אמצעי השליחות שנבחר לכתובת שסופקה.
 3. השליחות באתר מתבצעת באמצעות דואר ישראל ולפי תקנון דואר ישראל ו/או חברת שליחויות אחרת שתפעיל הנהלת האתר.
 4. הנהלת האתר אינה מתחייבת לזמן המשלוח של המוצר שנרכש ולא תישא בכל אחריות במקרה של עיכוב אשר אינו נובע ממעשיה, לרבות כאמור במקרה של הזנת כתובת שגויה על ידי המבקרת, במקרים הקשורים לפעילות של ספקים שונים ו/או מלאי המוצרים ו/או במקרים של "כוח עליון" ו/או מקרים אחרים אשר אינם בשליטתה, לרבות תקלות הנובעות מחברת השליחות או כל תקלה אחרת הנובעת ממחדל או מעשה של חברת השליחויות, אמצעי תחבורה או כל גורם אחר אשר אינו בשליטתה של הנהלת האתר. ידוע למבקרת האתר שהזמנה בעת מבצע מיוחד או חג מהווה עיכוב בשליחת המוצר.
 5. יובהר כי ככל שהנהלת האתר תציין זמן משלוח ביחס למוצר מסוים מדובר בזמן משלוח משוער התלוי בזמינות המוצר במלאי, בדואר ישראל ו/או בחברת השליחויות.
 6. במקרים בהם דואר ישראל אינו מספק שירות לכתובת שסיפקה המבקרת, עלות המשלוח תהא על פי העלות שתקבע על ידי חברת השליחויות.
 7. ניתן לבצע משלוח מוצרים לחו"ל ועלות השילוח תקבע בהתאם למדינת היעד בתהליך ההזמנה ו/או בפנייה נפרדת להנהלת האתר.
 8. עלויות הביטוח יחולו על המבקרת ובכל מקרה הנהלת האתר לא תישא באחריות לביטוח המשלוח ו/או לפגמים שייווצרו במהלך המשלוח.
 • ביטול עסקה ומדיניות החזרת מוצרים
 1. אופן רכישת מוצרים וביטול עסקה באתר כפופים לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981, תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010 ויתר הוראות הדין הרלוונטיות.
 2. במידה ומבקרת מעוניינת לבטל עסקה, לפני משלוח, ניתן לעשות זאת באמצעות הגשת בקשה מתאימה בכתב באמצעות דואר אלקטרוני:
  edenhevroni.studio@gmail.com בקשות שאינן בכתב לא תתקבלנה.
 3. ביטול עסקה, לאחר משלוח, ניתן לעשות תוך ארבעה עשר (14) ימים מיום קבלת המוצר ובהודעה מראש לכתובת הדואר האלקטרוני edenhevroni.studio@gmail.com
 4. הזכות לביטול עסקה מותנית בכך שהמוצר יוחזר על ידי המבקרת לכתובת:
  יפת 39 תל אביב מיקוד: 6813016, באריזתו המקורית ומבלי שנפל במוצר כל פגם ולא נעשה בו שימוש.
  יובהר כי הנהלת האתר אינה אחראית לאובדן ו/או פגם שנפל במהלך משלוח המוצר. האחריות על החזרת המוצר תחול על המשתמש בלבד.
 5. עם ביטול העסקה יזוכה אמצעי התשלום שמסרה המבקרת בניכוי דמי ביטול בגובה 5% משווי העסקה או 100 ש"ח – לפי הנמוך מבין השניים.
 6. החלפת מוצר ניתן לעשות תוך ארבעה עשר (14) ימים מיום קבלת המוצר ובהודעה מראש לכתובת הדואר האלקטרוני edenhevroni.studio@gmail.com  לאחר החזרת המוצר ניתן יהיה לקבל זיכוי, בגובה עלות המוצר שהוחזר, לשימוש באתר.
 7. יש לפרט בדואר האלקטרוני את הסיבה לביטול העסקה ו/או החלפת המוצר.
 8. הנהלת האתר לא תאפשר ביטול עסקה ולא תהא אחראית לכל נזק או חבות במקרים של חשיפת המוצר לתנאים סביבתיים חריגים אשר אינם תואמים לשימוש סביר במוצר ו/או הנחיות השימוש ככל שישנן.
 9. הנהלת האתר מתחייבת לספק למבקרת מוצרים תקינים ואיכותיים. על המבקרת לבדוק את המוצר מיד עם קבלתו ולדווח מיד, ולא יאוחר מארבעה עשר (14) ימי עסקים מיום קבלת המוצר, להנהלת האתר על כל אי התאמה או פגם באמצעות בקשה מתאימה בכתב, ולאפשר להנהלת האתר לתקן את הפגם ו/או אי ההתאמה ולהחליף את המוצר הפגום במוצר תקין שיישלח לאחר החזרת המוצר הפגום.
 10. יובהר כי בנסיבות של ביטול עסקה ו/או החלפה ו/או אי התאמה ו/או פגם – עלויות המשלוח של המוצר יחולו על המבקרת בלבד.
 11. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לבטל, במקרים מסוימים, הזמנה, לרבות, אך לא רק, במקרים הבאים: במידה ותימצא טעות, לרבות טעות אנוש בפרטי המוצר, מאפייניו, מחירו וכיו"ב כפי שהופיעו באתר; במידה שיתגלה כי הזמנת המוצר נעשתה בניגוד להסכם ו/או בניגוד לתנאי השימוש ו/או תוך פגיעה בצד שלישי. הודעה על ביטול עסקה על ידי הנהלת האתר תימסר למבקרת באמצעות משלוח דואר אלקטרוני לכתובת אשר נמסרה על ידה.

  חברות במועדון הבייגלה

  מנהלי החנות רשאים לעצור את מתן החברות לכל חבר ו/או להפסיק הטבות מועדון כגון הנחה או משלוח חינם בכל עת שיחפצו
  הטבות מועדון כגון משלוח חינם ו / או 5% הנחה יכולה להיפסק בכל רגע לפי החלטת מנהל החנות
   חברות מועדון במועדון הבייגלה אינה מהווה תוקף מסוים להנחה כלשהי

   

 • קניין רוחני
 1. אתר זה כולל תכנים ועיצובים מקוריים אשר עדן חברוני הינה הבעלים הבלעדית שלהם.
 2. השימוש באתר אינו מקנה למבקרת כל זכות לעשות שימוש בקניינה הרוחני של עדן חברוני ו/או הנהלת האתר ו/או של צדדים שלישיים.
 3. חל איסור לעשות כל שימוש בתכני האתר.
 • איסוף מידע, שמירתו ואבטחתו
 1. הנהלת האתר התקשרה עם חברת ריווחית חברת סליקת כרטיסי אשראי ואבטחה המובילה בישראל, לצורך סליקה של אמצעי התשלום.
 2. פרטי אמצעי התשלום של המבקרות אינם נשמרים באתר.
 3. עם זאת, יובהר כי הנהלת האתר אינה יכולה להבטיח חסינות מוחלטת של המידע באתר מפני חדירה של גורמים עיונים ו/או חשיפה של המידע באתר על ידי פעולות אחרות המנוגדות לדין. ככל שצד שלישי יחדור לאתר ו/או יעשה שימוש במידע בכל דרך אחרת, לרבות במקרים המהווים "כוח עליון", לא תהייה למבקרת כל טענה ו/או תביעה נגד הנהלת האתר.
 4. להנהלת האתר הזכות לאסוף ולאגור כל מידע הנובע מהשימוש באתר.
  גם קבצי עוגיות – cookies.
 5. בנוסף, עשויה להתבצע באתר זה פעילות שגרתית של איסוף מידע נוסף ביחס למבקרות באתר וזאת לרוב, כפועל יוצא של רצונו של האתר לספק למבקרות בו חוויית גלישה מהנה, יעילה ומותאמת לכל מבקרת באופן אישי. כך, יתאפשר לאתר להתאים לכל מבקרת תכנים המעניינים אותה ולהקל עליה את הגישה אליהם.
 6. כל המידע שנאסף על ידי האתר יישמר בידי האתר לצרכים המפורטים לעיל, ולא יימסר לצדדים שלישיים כלשהם.
 7. מובהר כי עם סיום ההתקשרות עם האתר, תהיה הנהלת האתר רשאית למחוק משרתיה את כל המידע הדיגיטלי המצוי ברשותה בקשר עם המבקרת ולא תהיה למבקרת כל טענה ו/או תלונה ו/או השגה בקשר עם פעולה זו.
 • משלוח הודעות פרסומיות
 1. בעשותך שימוש באתר את מסכימה להכללת הנתונים האישיים שנמסרו על-ידך במסד הנתונים של האתר. כמו כן בעת רכישת מוצרים באתר את מביעה את הסכמתך למשלוח הודעות שונות מאתר זה אלייך, בין באמצעות הדואר האלקטרוני ובין בכל דרך אחרת.
 2. בכוונת האתר לעדכן את המשתמשות בפרסומים שונים. עדכונים, כאמור, יכול שיישלחו לתיבות הדואר האלקטרוני שיימסרו על-ידי המבקרות בעת רישומן לאתר או שהייתן בו. בעשותך שימוש באתר זה, את נותנת בזה את הסכמתך למשלוח פרסומים שונים, ובכללם תוכן שיווקי, לרבות באמצעות דיוור ישיר, על-פי הוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. התוכן השיווקי עשוי להישלח במגוון דרכים לרבות אך לא רק באמצעות דואר אלקטרוני, מסרונים בטלפון נייד (SMS), פקס, דיוור ישיר, חיוג טלפוני אוטומטי וכיו"ב.
 3. ככל שאינך מעוניינת בקבלת הודעות מסוג זה, הנך מוזמנת לשלוח בקשה להסרתך מרשימת התפוצה של האתר והאתר יפסיק לשלוח אלייך הודעות תוך שבעה (7) ימי עסקים ממועד קבלת הודעתך.
 • הפרת התקנון ותנאי השימוש
 1. המבקרת באתר מתחייבת לשפות את הנהלת האתר  ו/או מי מטעמו, בגין כל נזק, אובדן-רווח או הוצאה שייגרמו עקב הפרת התקנון ותנאי שימוש אלה על ידך, לרבות הוצאות משפטיות. אין בשיפוי כדי לגרוע מכל סעד שהנהלת האתר ו/או מי מטעמה זכאים לו על פי דין.
 2. המבקרת תפצה ותשפה את הנהלת האתר ו/או מי מטעמה ו/או צד שלישי כלשהו בגין כל טענה, תביעה, דרישה, הפסד, אובדן רווח, תשלום, הוצאה, עלויות וחבויות, לרבות תשלומי ריבית ותשלום שכר טרחה סביר לעורכי דין והוצאות משפט, אשר ייגרמו לאתר ו/או למי מטעמו על-ידי המבקרת כתוצאה מכך שהמבקרת לא קיימה הוראות התקנון ותנאי השימוש.
 3. בעשותה שימוש באתר, המבקרת נותנת בזאת את הסכמתה לכך כי התחייבותה זו לשיפוי תחול בכל מקרה, בין אם האתר ו/או מי מטעמו הם צד לתובענה ובין אם לאו.
 4. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, תשלם המבקרת את סכומי הנזק הנובעים מאחריותה, כאמור לעיל, מיד עם דרישתה הראשונה של הנהלת האתר ו/או מי מטעמו.
 5. המבקרת תהייה מנועה מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי מנהלת האתר או מי מטעמה, בכל הקשור לגבולות האחריות של המבקרת לנזק כאמור.
 • ברירת דין ושונות
 1. הדינים אשר יחולו על התקנון ותנאי שימוש אלו הם דיני מדינת ישראל.
 2. סמכות השיפוט הבלעדית, בכל סכסוך העולה מהתקנון ותנאי השימוש או מהשימוש באתר, נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב בישראל.